TERUG NAAR INDEX

Zelfstandigheidstaak
ACTUALITEITSMAP

DOELSTELLINGEN

- over OPVOEDING & ONDERWIJS (op te vatten in de ruimste zin) horizonverruimend een verzameling artikels aanleggen, kritisch opvolgen en ordenen in een aparte map (A4 formaat); daarbij ligt de nadruk meer op de kwalitatieve meerwaarde voor de eigen ontwikkeling dan op de kwantiteit van de map;
- over persoonlijk gevonden, gelezen en verwerkte teksten tot
communicatie komen met andere studenten ;
- zich horizonverruimend en kritisch informeren bij anderen over dezelfde, gelijkaardige of totaal verschillende items of vraagstukken ;
- op twee momenten (dec. en april) over de eigen omgang met deze zelfstandigheidstaak persoonlijk reflecteren.


WERKWIJZE / AANPAK


Individueel opvolgen van de onderwijs- en opvoedingsactualiteit
van oktober tot april
(minimaal 6 maanden: bv. van half september tot de Paasvakantie).

Nadruk valt op algemeen didactische, onderwijskundige, algemeen pedagogische (en psychologische) probleemstellingen.


Wat komt in aanmerking? Krantenknipsels, artikels uit uiteenlopende tijdschriften, eventueel een zeer kort boekfragment, een verslagje van een relevant TV-programma of een passende internetpagina. Horizonverruimend betekent dat men zich niet fixeert op één en dezelfde krant of informatiebron.

Eerst chronologisch ordenen, na enkele weken naar een rubricering toe groeien. Men vergeet niet om telkens de referentie te vermelden.

In de archiefzone van de portfolio kunnen uitzonderlijk artikels van vóór het lopende academiejaar bewaard worden als men deze onmisbaar of zeer relevant acht voor de eigen vorming. De nadruk ligt normaal op het opvolgen van de actualiteit.

Geannoteerd lezen en selecteren: bv. hoofdzaken onderstrepen of in de marge aantekeningen of linken noteren.

Confronteren en communiceren van eigen inzichten met anderen via groepsdiscussie.

Hoeveel artikels in de map terechtkomen, is absoluut minder belangrijk dan de kwalitatieve waarde en persoonlijke verrijking. Een eindresultaat van minder dan tien artikels zal uiteraard moeilijk te verdedigen zijn vanuit het oogpunt 'horizonverruimende groei'.

Tenslotte, een duidelijke afbakening maken tussen 'genomineerde' en ' niet (meer) voor bespreking relevante' artikels. De geselecteerde artikels vooraan in de map plaatsen en voorzien van een korte, gerichte commentaar van ongeveer een halve pagina.


ZELFREFLECTIE

Op twee momenten (dec + april) stelt elke student een bilan op van de vorderingen, met nadruk op de persoonlijke zelfreflectie. Deze reflectie is geenszins een opsomming van de gevonden artikels. De twee verslagen komen vooraan in de map. Weldra hier VOORBEELD.

P.S. Bij een herexamen opvoedkunde vraagt men over de map best advies aan de heer Timmermans. Alleen de student die een uitbreiding, aanpassing of herschikking doorvoert, voegt een derde reflectie (augustus) toe.


TERUG NAAR WEBINDEX

Deze pagina behoort tot: http://opvoedkundePT.bravepages.com/

All rights © P. Timmermans 2003-2004-2005