TERUG NAAR HOOFDPAGINA TERUG NAAR INLEIDING TOT DE ALGEMENE DIDACTIEK

TERUG NAAR HET GROTE GEHEEL VOOR HET LESGEVEN

TERUG
P. Timmermans

Lijst van enkele voorbeelditems per component

in het grote geheel voor het lesgeven

scroll down

  Maatschappij
 

 - historiek van de staat

- actueel regeringsbeleid / 12 doelen naar de 21ste eeuw
 - internationale positie
 - politiek stelsel (=> beschikbare middelen)
 - welzijn in het algemeen
 - economisch stelsel
 - werkgelegenheid, werkdruk en welvaart in het algemeen
 - wetgeving
 - consumptiegedrag in het algemeen
 - godsdienstbeleving en moraal (waarden, normen)
 - specifieke gebeurtenissen en actuele ontwikkelingen
 

 

  Onderwijs (macro)


- onderwijspolitiek / voorbeeld ONDERWIJSBELEID van de vorige Vlaamse REGERING /
- onderwijsstelsel / onderwijssysteem
- verplichte inhouden (eindtermen)
-  standpunt van  de overheid op inhoudelijk, institutioneel en beleidsvlak
- schoolbevolking
- onderwijsbegroting
- onderwijsnetten
- beschikbare middelen (gebouwen, ruimten,  meubilair,  leermiddelen, ...)
-  kwaliteit van het onderwijs, diploma's
- democratisering en inspraak
- beschikbaar personeel
- wedden, schaarste en leeftijd van het onderwijzend personeel (in de onderscheiden onderwijsniveaus)
- perspectief op werk in het onderwijs
- basiscompetenties (beroepsprofiel van de leerkracht)
1. begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
2. opvoeder
3. inhoudelijk expert
4. organisator
5. innovator & onderzoeker
6. partner van de ouders/ verzorgers
7. lid van het schoolteam
8. partner van externen
9. lid van de onderwijsgemeenschap
10. cultuurparticipant

  De school


- de concrete invulling van de leerplicht
- houding tgo de overheid / omgang met  de doorlichting en verificatie
 - het opvoedingsproject van de school
 - de functionering van de leerkrachten in  het schoolteam: concrete invulling van de basiscompetenties
- productgericht / procesgericht
 - kwaliteitsbewaking mbt de inhoud
- schoolbeleid
- specifieke gebeurtenissen op school
 

 

 

 

  Ouders


 - klassieke / alternatieve vorm van gezinssamenstelling  (gezinstype)
 - historiek en opleidingsgraad van  het   koppel
 - plaats in de samenleving: job,  economisch, sociale status, huisvesting, financiële marge, buurtleven ...)
 - onderlinge communicatie, consumptiegedrag, gezinscultuur
 - opvoedingsvisie  en moraalbeleving
 - opvoedingsstijl
 - houding tgo politiek, de machtsorde
 - houding tgo schoolaangelegenheden
 - engagement tav leren van de kinderen

 

 


 KERN VAN HET GROTE GEHEEL VOOR HET LESGEVEN

  Onderwijsleeromgeving  (<klik)


    LEERKRACHT(<klik)         =>(<klik)      LEERLINGEN (<klik) 


                       
    algemeen gericht op of bepaald door

 1. KENNIS OVERDRACHT

2. MAATSCHAPPELIJKE WEERBAARHEID & INTEGRATIE / COMPETENTIES

 3. PERSOONSONTWIKKELING 


TERUG NAAR OEFENINGEN

TERUG NAAR HET GROTE GEHEEL VOOR HET LESGEVEN 

TERUG NAAR HOOFDPAGINA

TERUG NAAR INLEIDING TOT DE ALGEMENE DIDACTIEK

 

All rights © P. Timmemrans