TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

Scroll naar beneden

P. Timmermans

DIDACTIEK VAN DE DOELSTELLINGEN

 Op het einde van dit hoofdstuk ben je in staat om

- een willekeurige leerdoelstelling uit een lesvoorbereiding te situeren, te analyseren, te verbeteren en te beoordelen [d.i. algemene zinvolheid /situering, P, formuleren -4 criteria- , klasseren volgens blauw boekje , basisdoel vs. uitbreidingsdoel];

- de problematiek en het nut omschrijven van product vs. procesgerichte, meer algemene vs. meer concrete, open vs. gesloten doelen, op macro vs. meso vs. microniveau, de aard (wenselijk, feitelijk, actueel geldend, verborgen), schoolgebonden vs. netgebonden doelen, de eindtermen (ontstaan), vakoverschrijdende vs. vakspecifieke doelen, taxonomieën (Bloom, Krathwohl, Brion), basisdoelen (3 criteria) vs. uitbreidingsdoelen

 

Raadpleeg hoofdstuk 2: DOELSTELLINGEN in het boek Leren & Onderwijzen.

Documentair lezen (info/ uitbreiding) en kritische verwerkingsoefeningen

1. ALGEMENE SITUERING

Een doel drukt uit: wat willen we bereiken bij de lln.?
Product- proces
(kennisoverdracht, maatsch.weerbaarh., zelfontplooiing) zie het grote geheel van het lesgeven


Situering in het didactisch schema

Macro ­ meso ­ micro niveau: zeer algemeen over specifiekere naar specifieke doelen

MEEST ALGEMEEN: DOELEN voor het S.O. Klik hier voor info => Waarop is het secundair onderwijs gericht?


OPEN DOELEN -GESLOTEN DOELEN

Kijk ook p. 66: AFFECTIEVE DOELEN

Aard van de doelen:

actueel geldend ?

wenselijk (verwacht) ?

feitelijk gerealiseerd?

verborgen gerealiseerd?

 

Meer algemene doelen :

 

Studeer L&O p.107 - 108 eindtermen ( Vlaanderen) en kerndoelen (Nederland)


VAKspecifieke doelen

 OEFENING 1

Zoek de vakspecifieke eindtermen op voor je onderwijsvak(ken) en bestudeer de compatibiliteit met het desbetreffende leerplan. Tot welke opvallende bevindingen kom je?


VAKoverschrijdende doelen naast en doorheen elk vak

 

Meer specifieke doelen:

ONDERWIJSNETgebonden doelen:

- opvoedingsproject (bv. van het katholiek onderwijs, bv. van de hogeschool)
- LEERPLAN voor het net per VAK: leerplandoelen


SCHOOLgebonden doelen:- onderwijsdoelen vanuit het opvoedingsproject (bv. klik hier)
- schoolwerkplan

 

Concrete doelen: algemeen lesdoel & leerdoelen


Eindtermen worden decretaal bepaald (dus verplicht door de Vlaamse overheid)

zie: http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/eindtermen/eindtermdocumenten/

Klik hier => Welke weg leggen de ET af?

Klik hier voor oriëntatie op de eindtermen

Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen

 OEFENING 2

Geef een voorbeeld uit pakket vakoverschrijdende ET 1ste graad die identiek terug te vinden is in de lijst OD 1ste graad. Zoek naar een voorbeeld waaruit duidelijk wordt dat OD kan verschillen van ET.

De vakoverschrijdende eindtermen van de tweede graad S.O. Klik hier

Onderscheid eindtermen -ontwikkelingsdoelen - BASISCOMPETENTIES in S.O. klik hier => schema

Klik hier => Dit zijn de deelgebieden voor de vakoverschrijdende ET

Er zijn ET ( en OD) voor S.O. en basisonderwijs. Klik hier voor => OVERZICHT Bestudeer het verschil zowel naar de vakgebonden als naar de vakoverschrijdende.

Ongemeen boeiend is de vergelijkende studie met de eerste graad EINDTERMEN van het Steineronderwijs in Vlaanderen. Exclusief in deze website opvoedkunde opgenomen Klik hier => EINDTERMEN 1ste GRAAD S.O. STEINERSCHOOL

 

2. SITUERING IN DE PERSOONLIJKHEID C A M

 OEFENING 3

Zoek in je lesvoorbereidingen naar leerdoelen die de totale persoonlijkheid betreffen ofwel waar één van de componenten (cog / aff. / mot.) in het leerdoel op de voorgrond treedt.

Kijk ook p. 66: problematiek van het nastreven van AFFECTIEVE DOELEN

3. FORMULERING


De formulering van een doel is ondergeschikt aan zinvolheid: 1. nut, dan pas 2. correcte formulering


A. WANNEER? WAAR? WELKE? WELKE NIET? ALGEMEEN LESDOEL (beoogd eindgedrag) vertakt in LEERDOELEN volgens lesplan

B. GESLOTEN - OPEN karakter

C. GESLOTEN DOELEN VAN COGN. EN MOTORISCHE AARD: HOE formuleren?


Basiscriteria :

1. Observeerbaar gedrag van de leerling = > detaillering van operationele werkwoorden

2. Concrete leerinhoud (zie de onderwijsvakinhouden)

Bijkomende criteria:

3. Condities of voorwaarde (n) / omstandigheden
Toegelaten hulpmiddelen : zonder ... , met behulp v.,
gegeven ..., zonder meetlat, spontaan, na een voorb. 20'
4. PRECISIE van de prestatie: Minimumprestatie (minstens), nauwkeurigheid (tot op 1%) , volgorde ( in elk geval, altijd, gedurende ...)

Klik => BIJKOMENDE TIPS bij het formuleren

4. KLASSEREN en selecteren

SCHIKKING, BELANG, NIVEAU


TAXONOMIEËN

Bloom Krathwohl Binon => klik

verdieping van je inzicht in BLOOM zie: http://www.coun.uvic.ca/learn/program/hndouts/bloom.html

vormingskubus De Block => klik
C A M

BLAUW BOEKJE

5. DIFFERENTIATIE IN DOELEN

A. BASISDOEL

EINDTERM / ONTWIKKELINGSDOEL

Klik hier voor info =>Basisprincipes voor het bepalen van een eindterm

Basiscriteria: een basisdoel moet voldoen aan

1. VAKINHOUDELIJKE EIS
2. Maatsch. relevantie en vormende waarde
3. ONTPLOOIING LL niet iedereen alles evengoed en hetzelfde

B. UITBREIDINGSDOEL

Verbreden (gevaar van anticiperen)
Verdieping
(niveau binnen zelfde inhoud)


terug naar TOP

naar didactische bronnen => klik hier

TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

All rights © P. Timmermans