TERUG naar de tekst

KRITISCHE VERWERKING

VRAAG 1. Didactiek heeft te maken met leren. Is elk leren het gevolg van didactiek?


VRAAG 2: Leren heeft te maken met didactiek. Leidt elke didactiek tot leren? Illustreer met een voorbeeld.


VRAAG 3. Zoek in een andere publicatie die uitleg geeft over didactiek (cfr. aanbevolen bronnenlijst) op wat er staat onder de begrippen "didactiek" en "leren". Kom je tot dezelfde omschrijving? Wat komt overeen? Wat niet? Noteer hieronder je bevindingen.


VRAAG 4: Een leerkracht verjouwt samen met de leerlingen - van de oude klas naar het nieuwe vaklokaal - enkele dozen met vaktypische objectmedia: vb: voor biologie: vb. herbaria van vroegere jaren; voor aardrijkskunde: vb. een zeer zware reliëfdoorsnede; voor informatica: vb. dozen vol 'voorhistorische' computers en computeronderdelen; voor geschiedenis: vb. een maquette van het kasteel van Versailles; voor muziek: dozen met partituurboeken en instrumenten.

Wanneer is hier sprake van didactiek? Wanneer niet?


TERUG naar de tekst

VRAAG 5: Neem van één van je onderwijsvakken een leerboek voor het S.O. ter hand.

a. Waar vind je in dit handboek iets over de methodiek in de ruime zin? Wat staat er letterlijk in de handleiding / inleiding over de methodiek in de ruime zin?

b. Welke handicap ontwikkelt de leerkracht die verwaarloost de methodiek in de ruime zin van het woord toe te passen op het gebruikte handboek?

HULPSCHEMA => klik hier


VRAAG 6: Waarom kunnen we absoluut niet akkoord gaan met onderstaande schema's? Wat zouden de gevolgen zijn voor de onderwijspraktijk van de vakleerkracht?

TERUG naar de tekst


VRAAG 7:

Voor beide onderstaande schema's zijn er argumenten voor en tegen te vinden? Geef bij elk schema één argument pro en één contra.

Voor welke grafische voorstelling opteert de onderwijspedagoog in de lerarenopleiding? Voor welk verband tussen algemene en vakdidactieken zou jij opteren? (Teken op een apart blad visueel gezien jouw kijk).


 TERUG naar de tekst

 

Oefeningen All rights P. Timmermans