HET SECUNDAIR ONDERWIJS

© P.Timmermans 2004

Op het einde van deze sessie moet je in staat zijn om

- het huidige secundair onderwijs structureel te schetsen in woord en schema (cfr. brochure);

- de aangrijppunten uit het traditioneel secundair onderwijs en uit het vernieuwd secundair onderwijs aan te duiden in de historiek van het onderwijs en in de visie en structuur van het eenheidstype;

- minstens 3 nieuwe accenten of ontwikkelingen in het secundair onderwijs te verwoorden

- de problematiek van het keuzegedrag van de leerling in het secundair onderwijs te plaatsen in de didactiek van de beginsituatie

 VERWERKINGSOPDRACHTEN

Basistekst+ schema's =

de brochure 'Starten in het secundair onderwijs. VCLB (Brussel, 2004)

1. Zoek en volg je eigen schoolloopbaan SO in de brochure.

2. Plaats je drie onderwijsvakken in alle onderwijsvormen.

3. Welke invloed had je studierichting in het SO op je beroepskeuze?

Compacte synthese

1. Historiek van het middelbaar onderwijs

=> NAAR TRADITIONEEL S.O.

1850 Wet op de middelbare scholen: H + L
L + H athenea 6j. humaniora, 5j. beroeps
L finaliteit école moyenne

1887 (tot na WO II): Oude Hum (GrL; Lwet) + Mod. Hum (Wet+ Handel)

Technisch onderwijs in jaren dertig sterk gegroeid:
A 1 A2 A3 B C D-cursus
apart leven tot in de jaren zestig.

T.O. + M.O. pas met KB 1975 gelijkwaardig (=>toegang univ.)

1949: LWis L Wet
in MH: HSO: Wet, econ.
1958: Wet. B en Wet. A
1968: Menswet.

Zo is het MULTILATERALE onderwijssysteem (2 x 3 j.) gegroeid van het TRADITIONEEL ONDERWIJS

=> NAAR VERNIEUWD SO

VSO start experimenteel op 1 sept. 1970 in 22 rijksscholen en 6 vrije.
Kaderwet 1971. VSO niet meer experimenteel
KB 1975 benaming TYPE II (traditioneel) en TYPE I (VSO)
VSO veralgemeend in rijksscholen
STRUCTUUR: 3 x 2 jaar: observatiegraad ¦oriëntatiegraad ¦ deterrninatiegraad
= COMPREHENSIEF gemeenschappelijke basis ¦ geleidelijk differentiëren
Doel: - uitstel keuze (democratisch beginsel: weg van standenonderwijs)
- vernieuwing van vakken, inhoud, methodiek
- minder eliminerend / meer oriënterend (dus weg van puntenrapport)

 

2. STRUCTUUR van het eenheidstype

1 ste graad
1A : overwegend gemeenschappelijk nog geen opgesplitste onderwijstypes of studierichtingen 28 u. G + 4 u. keuzegedeelte
1B 28 u. G + 4 u. keuzegedeelte

2A 24 u. (26u.) G + 5 of 7 u. basisoptie + keuzegedeelte 1 of 3 u.
ofwel meer theoretisch gericht
ofwel meer praktisch gericht
BVL : 16 u. G + 14 u. (= 2 of 1) beroepenveld(en) + 2 of 4 u. keuzegedeelte
Na 2de jaar blijven alle keuzes (zeker op papier) open. (opm. BVL => BSO)

 

In het verlengde van de basisoptie 2de j. volgt keuze studierichting 3de j.

2 de graad: STUDIERICHTINGEN BINNEN ONDERWIJSVORMEN

ASO algemeenvormend (theoretisch)


GEMEENSCH. +
FUNDAMENTEEL (richtingsvakken) + COMPLEMENT. deel


ECON (optie talen of wiskunde)
HUMANE WET. (nieuwe vakken: cultuurwet. + gedragswet.)
KLASSIEK
WET.
WET. optie sport
YESHIVA
STEINER


TSO

concreet handelen op minder of meer theoretische basis
Bv. Handel, H-Talen, STW, Techn-Wet.


KSO


BSO gericht op het leren van een praktisch beroep


Bv. Kantoor, VV

3 de graad: STUDIERICHTINGEN BINNEN ONDERWIJSVORMEN

ASO

basisvorming 23 u. + FUND. Gedeelte 7 ä 9 + complement. gedeelte
Studierichtingen EMT EcWisk GrL GrWet GrWisk L MT L Wet L
Wisk MW MT Wet. MTWis Sportwet. WetWis


TSO

concreet handelen op theoretische grond
basisvorming 12 u. + Fund. (H, SecrT, STW, TW) + Compl.


KSO


BSO

gericht op beroepspraktijk basisvorming 8 u. (Go, LO, PAV) +Fund.
Opgelet: modulair werk +4 de graad!


BUSO 13 jaar +

 

3. NIEUWE ONTWIKKELINGEN vooral in 2de en 3de graad

Hervormingen 2de en 3de graad KSO, TSO, BSO sinds 2000:
tweepolige studierichtingen (3de gr.) bv. GR WISK, EC.MOT

Actuele problemen die aangepakt (moeten) worden:


- Structuur van de studierichtingen ASO transparanter maken en flexibiliseren
- Verwante studierichtingen in 1 studiegebied samenvoegen:

bv. EC (ASO), Handel (TSO), BoekhInform. (TSO) en Kantoor (BSO)
verkoop en kantoortechnieken in BUSO

- Groot aantal zittenblijvers / uitval in BSO oplossen (=> modularisering)


- 1 op 5 afgestudeerden betreurt keuze. => keuze uitstellen & meer different.


- Watervalsysteem aanpakken.


Bv. Na 7 mislukkingen in beroeps. Op 18 zonder diploma.
Bv. in ASO van ECWis => EC MT
LATWIS => MTWISK
MW of MTWISK => TSO H. HT, BI, ST, STW

Bv. Hotel (TSO) => BSO Hotel
Daarom vertikale lijn versterken en identiteit van elk onderwijsvorm (ASO) versterken.
dwz. kloof ASO TSO/KSO/BSO vergroten (ASO theoretisch moeilijker maken: bv. meer wiskunde in 2de gr. in "zwakkere" ASO - richtingen)


- inhoudelijk: van vakken (losse elementen) naar leergebieden (vakkenintegratie)
- ook in TSO en BSO meer evenwicht brengen in de componenten van de basisvorming (ethnisch-religieus, taalkundig, technologisch en /of wet. , wiskundig, beweging, muzisch-cultureel)
- soepeler beleid inzake oriëntatie van de leerlingen via aanbod van de scholengemeenschap in plaats van die bepaalde secundaire school
- focus op zinvol leren, functioneel leren.


TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

TERUG NAAR INTERNE BEGINVOORWAARDEN

All rights © P. Timmermans