TERUG NAAR HOOFDPAGINA TERUG NAAR INDEX ALGEMENE DIDACTIEK

TERUG NAAR INLEIDING TOT DE ALGEMENE DIDACTIEK

BIBLIOGRAFISCHE AANBEVELINGEN ALGEMENE DIDACTIEK

 

- R. STANDAERT & F. TROCH, Leren en onderwijzen. Inleiding tot de algemene didactiek. Leuven, Acco, 1998
=> productgericht vs. procesgericht onderwijzen (= selectief vs. adaptief), doelen, beginsituatie, leerinhoud, werkvormen en leerstrategieën, media, evaluatie.
- J. TIELEMANS, Psychodidactiek. Leuven, Garant, 1999 (5de herziene druk), 360 pp.
=> didactisch model, opvoeding, onderwijsvisie, doelstellingenproblematiek, taxonomie, beginsituatie, intelligentie, motivatie, leerinhouden, didactische principes en werkvormen, leerprocessen, leren studeren.
Dit boek ondersteunt het inzichtelijk verwerken van de geziene leerinhouden in het verplicht boek "Leren en onderwijzen" (Standaert & Troch).
- R. STANDAERT & F. TROCH, Leren en onderwijzen. BEHEERSINGSBOEK. Leuven, Acco, 1998 (tweede herziene druk) , 151 pp.
=> zelfstudieboek met zelfcontrole: alle hoofdstukken van de algemene didactiek..
- E. DE CORTE & A. JANSENS, Praktische leidraad voor het formuleren van leerdoelen. Leuven, Wolters, 1974, 69 pp.
=> beheersingsboek: leerdoelen formuleren.
- Maria DE GRAEVE, Lesvoorbereiding en -evaluatie op basis van didactische analyse. Antwerpen, SWU, 1973.
=> basistekst didactische principes; aspecten waarop de (toekomstige) leerkracht let bij het maken van een lesvoorbereiding en bij het observeren van lessen.

- A. DE BLOCK & J. SAVEYN, Didactische werkvormen en leerstrategieën. Antwerpen, Plantijn, 1985, 211 pp.
=> didactische principes, didactische werkvormen, leerstrategieën (projectmethode enz.)
- A. DE BLOCK, Didactische principes. In: Liber Amicorum Prof. D'Espallier.(Studia Paedagogica, Nieuwe Reeks,5.) Leuven, Universitaire Pers, 1976, p.339-354.
- P. HOOGEVEEN, Het didactisch werkvormenboek. Van Gorcum, 1996.
=> overzicht van en praktische uitleg bij diverse werkvormen.
- Jolande de HAAS & Jacqueline BUSTRAAN, Activerende werkvormen. In: Handboek lesgeven. Edumedia, 1997, p.48 e.v.
- F. DOCHY, L. HEYLEN & H. VAN DE MOSSELAER, Coöperatief leren in een krachtige leeromgeving. Handboek probleemgestuurd leren in de praktijk. Leuven, Acco, 2000.
=> probleemgestuurd leren (PGL), taakgestuurd onderwijs, coöperatief leren, modulair onderwijs, leerbegeleider.
- L. BOSMAN, C. DETREL & D.GOMBEIR, Over de praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs. Jongeren aanspreken op hun leer-kracht. Leuven, Acco, 19992, 285 pp.
=> onderwijsleergesprek, procesgericht, evaluatie.
- Anja LKOUNDI, W. VAN WOERDEN, Ontwerpen van cases. Leren van praktijkgevallen.
Groningen, WN, 1997, 170 pp.
=> activerende werkvormen
- Interactief leren in een coöperatieve klas. Kluwer, 2000.

- M. VALCKE, Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent, Academia Press, 2000, 402 pp.
=> wat is didactiek, werkvormen, enz.

- LOSBLADIG ONDERWIJSKUNDIG LEXICON. Alphen aan de Rijn, Samson.
=> onderwijskundige aspecten, diverse didactische en psycho-pedagogische thema's aansluitend bij de cursus.
- CARPE DIDACTICA. Antwerpen, Plantijn, 1994, 724 pp. Losbladige map
=> algemene didactiek (begrip, visie), beginsituatie, doelen, classificatie, differentiatie, curriculum, schoolwerkplan, leren, algoritmen en heuristieken, leervormen, didactische werkvormen en principes, vraagstelling, observatiecriteria.

- http://www.funderstanding.com => alle items rond leren en onderwijzen; emotionele intelligentie
- http://www.leokrans.nl/psychologie.htm => items ivm algemene psychologie
- http://www.coun.uvic.ca/learn/program/hndouts/bloom.html => taxonomie Bloom
http://pion.rug.ac.be/vademecum.html => vademecum onderwijsbegrippen (online onderwijswoordenboek)
P. WEILER, Gestructureerd en creatief leren denken met mind mapping. (uit het Duits: Kreativitätstraining) Aartselaar, Zuidned. Uitgev., 1997, 192 pp.
=> intelligentieproblematiek ­ succesvol leren ­ motivatie ­ geheugentraining ­ mind mapping ­ creatief denken
J.H.C. MOUST, P.A.J. BOUHUIJS, H.G., SCHMIDT, Probleemgestuurd leren. Een wegwijzer voor studenten. Groningen, WN, 1997 3de dr., 92 pp.
Annemie BORREMANS, Instrumenten voor begeleide zelfstudie. Leuven, Acco, 2000, 133 pp.
W. LENS, Studiemotivatie. Leuven, Universitaire Pers, 1993, 141 pp.
=> leren studeren, studiemotieven, affectieve beginsituatie.

http://impuls.kulak.ac.be/kolb => KOLB leerstijltest (online) voor leerkracht en voor student

G. VAN AALST, Studiemethode. Leuven, Acco, 1999.
=> studietechnieken in de praktijk (ook voor hoger onderwijs)
J. KALDEWAY, Studeren met stijl. Baarn, HB uitgevers, 2001.
=> leerstijltest op je persoonlijke leerstijl helpen te bepalen en te verbeteren.
Mirjam BASTINGS & Cees LOUWERSE, Studeer Actief. Wegwijzer voor de beginnende student. Baarn, HB uitgevers, 2001, 64 p.
=> praktisch boekje bij het actief leren studeren (hoger onderwijs) dat ook inspeelt op activerende werkvormen of nieuwe evaluatietechnieken
J. LOWYCK & N. VERLOOP (ed.), Onderwijskunde. Leuven, Wolters, 1995, 351 pp.
=> maatschappij en onderwijsbeleid, leerlingenkenmerken, de leraar als job, algoritmen en heuristieken, leerprocessen, curriculum, didactische werkvormen en media.
- P. DE MEESTER e.a., De school staat niet alleen. Verslag Koning Boudewijnstichting, Kapellen, Pelckmans, 1995, 169 pp.
=> het maatschappelijk debat over ons onderwijs.
- W.WIELEMANS, Ingewikkelde ontwikkeling. Opvoeding en onderwijs in relatie tot maatschappij en cultuur. Leuven, Acco, 2000, 253 pp.
=> het intelligentievraagstuk is ook socio-economisch bepaald (gezinscontext en intelligentie)
- C. DIETVORST & R. VAN VELTHOVEN (red.), Begeleiden van ontwikkeling in theorie en onderwijspraktijk.
=> procesgericht onderwijs, psychologische thema's zoals motivatie, faalangst, fantasie, creatief denken, zelfbeeld.
- JANSSENS, Ontwikkeling stimuleren. Werkboek voor ouders en opvoeders. Leuven, Acco, 1999, 106 pp.
=> Wat betekent procesgericht opvoeden en onderwijzen?
- Frieda MATTHIJS, Het kind centraal. Leuven, Garant, 1991.
=> het kind, de pedagogische omgang, opvoeden (begrip), observeren als vaardigheid.
- C. F. VAN PARREREN, Ontwikkelend onderwijs. Leuven, Acco, 1998, 170 pp.
=> hoe vullen we leerinhouden in als we de ontwikkeling van leerlingen centraal stellen? Van Parreren besteedt heel veel aandacht aan de middelen om integratief te leren.

- Onderwijs in Vlaanderen. Een brede kijk op het Vlaamse onderwijslandschap. (Ministerie Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs). 2001
- Klasse (Maandblad voor onderwijs in Vlaanderen). Digitaal: zie http://ond.vlaanderen.be/.
- De democratische school (tijdschrift over actualiteit en trends inzake opvoeding en onderwijs in ons land) dat ook digitaal kan geraadpleegd worden. (http://www.democratischeschool.org)
- Uit de PERS: nieuwe publicaties (boeken, tijdschriften) rond onderwijs en opvoeding. TV-programma's: actuele items ivm opvoeding en onderwijs.
- Onderwijsgerichte documentatie in educatieve websites bijvoorbeeld (in het Nederlands)
http://www.ond.vlaanderen.be/ (eindtermen, documentatiecentrum, onderwijsbeleid, ict enz)
http://onderwijs.pagina.nl/
- http://www.explorian.com/ (kindgerichte interactieve leerprocessen)
http://www.secundair-scholen.be/ (o.a. schoolwebsites; educatieve software)
http://www.introweb.nl/ & http://www.i-academie.be/ (schoolvakken)

- http://www.slo.nl/ (curricula en innovatie)
http://www.scholieren.com/ (=> beginsituatie van de leerling)
- http://www.habits-of-mind.net/home.htm (=> leervormen / leerstijlen)


TERUG NAAR INDEX VAN DE ALGEMENE DIDACTIEK

All rights © P. Timmermans